Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
Dienstverlener: RESET TRAINING COMPANY en alle betrokken dienstuitvoerende partijen die deze algemene voorwaarden gebruiken voor het aanbieden van diensten;
Cursist: De wederpartij van dienstverlener, zijnde personen of organisaties die een dienst afnemen van RESET TRAINING COMPANY;
Overeenkomst: Een contract tussen dienstverlener en cursist betreffende een overeengekomen dienstverlening als training, coaching, clinic of andere dienst.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen RESET TRAINING COMPANY en cursist waarop RESET TRAINING COMPANY deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met RESET TRAINING COMPANY voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Onrechtmatig bezwarende algemene voorwaarden van dienstverlener worden nadrukkelijk niet erkend en worden afgewezen.

Artikel 3. Offertes en prijzen
De door RESET TRAINING COMPANY gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. RESET TRAINING COMPANY behoudt zich het recht offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht.
Offertes zijn gebaseerd op de bij RESET TRAINING COMPANY beschikbare informatie.
Kiest de cursist ervoor om op een door hem of haar aangewezen locatie ondersteund te worden dan zijn daar reiskosten aan verbonden. Buiten een straal van 3 kilometer van ons kantoor (Willem de Rijkelaan 5) worden reiskosten in rekening gebracht voor de cursist. Reiskosten bedragen €0,43 per kilometer met een minimumbedrag van €2,50 enkele reis.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
RESET TRAINING COMPANY zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RESET TRAINING COMPANY het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De cursist verklaart dat hij/zij de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
RESET TRAINING COMPANY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat RESET TRAINING COMPANY is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. Tevens zal de cursist RESET TRAINING COMPANY vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
RESET TRAINING COMPANY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen. Dit geldt ook voor goederen die de cursist op het parkeerterrein van onze desbetreffende trainingsomgeving heeft staan.

Artikel 5. Contractduur en opzegging
De contractduur wordt bepaald door de contractkeuze van de cursist. Tussentijds opzeggen van het gekozen programma is niet mogelijk.
Indien wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal RESET TRAINING COMPANY de cursist hierover tevoren inlichten.
EM | Power stoppen automatisch na de contracttermijn. Verlenging is mogelijk en gaat per pakket verschillend. Personal training en Evolve worden met overleg verlegd met een nieuw 6 maanden pakket. Ze zijn na de contracttermijn maandelijks opzegbaar.
Opzegging geschiedt altijd schriftelijk of per e-mail voor de 20e van de lopende kalendermaand, waarmee het abonnement met ingang van de laatste dag van de volgende maand wordt beëindigd.

Artikel 6. Betalingsverplichting
Per afgesproken pakket wordt een factuur opgesteld. De factuur zal op de 1e van de maand worden geleverd. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien de cursist het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na factuurdatum heeft betaald krijgt de cursist een betalingsherinnering toegestuurd conform de geldende wettelijke regelgeving en bepalingen ten aanzien van incassokosten. Een eventuele betalingsachterstand is per direct opeisbaar. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle zowel mondeling als schriftelijk gemaakte afspraken.

Artikel 7. Afmelden en trainingsvoorwaarden
Bij afwezigheid dient de cursist zelf vooraf af te melden. Dit dient de cursist minimaal 24 uur van tevoren te doen. Indien een sessie niet 24 uur van tevoren is afgemeld, wordt het volledige bedrag van de sessie bij de cursist in rekening gebracht. Bij ziekte dient de cursist zich vóór 07.30 uur ’s ochtends afgemeld te hebben. Er wordt altijd getraind onder begeleiding van een personal trainer.

Artikel 8. Opschorten lidmaatschap
Bij langdurige ziekte of blessure kan het lidmaatschap bevroren worden. Dit gaat in op de eerstvolgende 1e dag van de daaropvolgende maand. Bevriezing van een lidmaatschap is mogelijk voor minimaal 1 maand en voor maximaal 3 maanden. Het bevriezen van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden.

Artikel 9. Huishoudelijk regelement
De cursist houdt zich aan de door of wegens de teamleden van RESET TRAINING COMPANY gegeven instructies en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies overtreedt, is zulks een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschapsgeld over de gehele overeengekomen contracttermijn te voldoen.

Artikel 10. Verantwoordelijkheid cursist
De cursist belooft plechtig alle aanwijzingen van RESET TRAINING COMPANY nauwgezet op te volgen, teneinde het vooraf gestelde doel te verkrijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de adviezen en/of het niet regelmatig volgen van de trainingen of coaching momenten zonder afmelding, zal RESET TRAINING COMPANY het lidmaatschap met de cursist beëindigen.
Indien niet tevreden krijgt de cursist zijn of haar oude lichaam vanzelf terug.